به سردی لبخند غروب...

عشق ، يعني لذت بردن از خوشبختي ديگران

روایات قرآنی در زمینه بهداشت روانی
ساعت ٢:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٢٥   کلمات کلیدی: بهداشت و سلامتی ،قران ،روانشناسی ،دینی و مذهبی

* ازدواج

·         و از نشانه های قدرت اوست که برایتان از جنس خودتان همسرانی آفرید تا به ایشان آرامش یابید و میان شما دوستی و مهربانی نهاد .

( سوره روم ، ۲‍۱)

·         مردان بی زن و زنان بی شوهر خود را تزویج کنید .

( سوره نور ، ۳۲ )

* رفتار با همسر

·         با آنان به نیکویی رفتار کنید و اگر شما را از زنان خوش نیامد ، چه بسا خیرها که شما را از آنان خوش نمی آید در حالی که خیرکثیری در آنها نهاده باشند .

( سوره نساء ، ۱۹ )

·         یا به وجهی نیکو نگاهشان دارید یا به وجهی نیکو از آنها جدا شوید .

( سوره طلاق ، ۲ )‌

* رفتار با والدین

·         جز او هیچ کس را نپرستید و به پدر و مادر نیکوئی کنید . چنانکه یک یا هر دو پیر شدند ،‌کلمه ای که رنجیده خاطر شوند نگوئید و کمترین آزار به آنها نرسانید و با کلام نیکو با آنها سخن گوئید .

( سوره اسراء ، ۲۳ )‌

·         به هر انسانی سفارش کردیم که در حق پدر و مادر نیکی کند .

( سوره احقاف ،‌۱۵ )‌

* سختی ها ، مصائب و بلایا

·         آدمی را در رنج و محنت آفریدیم .                                                         ( سوره بلد ، ۴ )

·         شما را به مال و جان آزمایش خواهند کرد و اگر شکیبایی کنید و پرهیزگار باشید نشان قدرت اراده شماست .

( سوره آل عمران ، ۱۸۶ )

·         شما را می آزمائیم و شکیبایان را بشارت ده .

( سوره بقره ، ۱۵۵ )

·         یاری کننده شما خداوند است که او بهترین یاری کنندگان است .

( آل عمران ، ۱۵۰ )

* آشتی و جنگ

·         با یکدیگر به آشتی زندگی کنید .

( انفال ، ۱ )‌

·         از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و یا یکدیگر به نزاع برنخیزید . صبر پیشه گیرید که خدا همراه صابران است .

( انفال ،‌۴۶ )

·         تعدی مکنید زیرا خدا تعدی کنندگان را دوست ندارد .

           ( بقره ، ۱۹۰ )

* ارتباط و ارتباط کلامی

·         با یکدیگر به بهترین وجه سخن گویند .                                                   ( اسراء ، ۵۳ )

·         چنانکه او را درود گفتند ، به نحوی بهتر آنان را درود گوید .                    

      ( نساء ، ۸۶ )

·         چنانچه جاهلی آنها را خطاب کرد ، به نیکویی سخن گویند .                   

         ( فرقان ،‌۶۳ )

·         صدای خود را بلند نکنند مگر برای احقاق حق            

                             ( نساء ، ۱۴۸ )

·         مسخره نکنند ، عیب جویی و هرزه زبانی نکنند ، یکدیگر را با القاب زشت نخوانند .

( جمرات ، ۱۱ )

·         خداوند مثال سخن ناپسند را مثل درختی بدون ریشه می داند که ریشه در زمین ندارد .

( ابراهیم ، ۲۶ )

·         در کارهای پنهان یکدیگر جست و جو نکنند و غیبت یکدیگر را نکنند . 

      (  جمرات ، ۱۲ )

·         حرف سخن چینان ، جاهلان ، عیب جویی و فاسقان را بدون تحقیق نپذیرید .   

  ( جمرات ، ۶ )

·         سخنان را بشنوید و بهترین آن را انتخاب کنید .      

                            ( زمر ، ۱۷ ، ۱۸ )

·         به عدالت سخن گوئید .            

                                                         ( انعام ، ۱۵۲ )

* عفو و بخشایش

·         و آن که صبر کند و از خطا در گذرد ، این از کارهای پسندیده است .         

       ( شوری ،‌۴۳ )

·         بخشایش از کارهای پسندیده و مهم است .            

                                   ( شوری ، ۴۳ )

·         اگر می خواهید خدا از خطای شما درگذرد ، شما نیز از خطای دیگران درگذرید .

( نور ، ۲۲ )‌

·         عفو را پیشه راه خود کنید .                              

                                 ( اعراف ،‌۱۹۹ )

·         برای خاطیان نزد خداوند طلب بخشش نمائید .

( آل عمران ، ۱۵۹ )‌

·         هنگام خشم خطاها را ببخشید .

( آل عمران ، ۱۳۴ )

·         بخشش را در حریم خانواده اعمال نمائید و از لغزش همسر و فرزندانتان چشم پوشی کنید وعفو نمائید .

( تغابن ،‌۱۴ )‌

·         اگر عفو کنید به تقواو پرهیزگاری نزدیکتر است .   

                                    ( بقره ،‌۲۳۷ )

* خودکشی

·         ای کسانی که ایمان آورده اید ، خودتان را مکشید ، هر آینه خدا با شما مهربان است .

( نساء ، ۲۹ )

·         همانا از پی دشواری آسانی است .               

                                          ( اشراح ، ۵ )

·         از نومیدان مباش  .      

                                                                        ( حجر ، ۵۵ )‌

* خشونت و دیگرکشی

·         هر کس کس دیگر را نه به قصاص کسی یا ارتکاب فسادی بر روی زمین بکشد ، چنان است که همه مردم را کشته باشد و آن کس که زنده سازدش گوئیا زنده ساخته همه انسانها را .

( مائده ، ۳۲ )

·         آنهایی که خشم و غضب خود را فرو نشانند و از بدی مردم درگذرند نیکوکارند و خداوند نیکوکاران را دوست دارد .

( آل عمران ، ۱۳۴ )

* همسرآزاری

·         بر آنها سخت مگیرید ... و با آنان به نیکویی رفتار کنید .       

    ( نساء ، ۱۹ )

·         ای کسانی که ایمان آورده اید ، از گمان فراوان بپرهیزید ( در مورد همسران ) زیرا پاره ای از گمانها در حد گناه است .                                

                ( حجرات ، ۸۲ )

·         زنان را از خانه هایشان بیرون نکنید .             

                   ( طلاق ، ۱ )

·          شوهران خود خیانت نکنند .          

                                  ( ممتحنه ، ۱۲ )

* مشورت و مشاوره

·         ای پیامبر در کارها با ایشان مشورت کن .      

  ( آل عمران ۱۵۹ )

·         و کارهاشان برپایه مشورت با یکدیگر است .     

 ( شوری ،‌۳۸ )

·         در مورد از شیرگرفتن کودک با یکدیگر مشورت کنند .   

 ( بقره ،‌۲۳۳ )

* سوء ظن و گمان بد

·         ای کسانی که ایمان آورده اید ، از گمان فراوان بپرهیز زیرا بسیاری ا زگمانها در حد گناه است.

( سوره حجرات ، ۱۲ )

·         از پندار خود پیروی نکنید ، زیرا پندار برای شناخت حقیقت کافی نیست .

( سوره نجم ، ۲۸ )

·         گمان نمی تواند جای حقیقت را بگیرد .

( یونس ، ۳۶ )

·         به دنبال چیزی که نمی دانید و مطمئن نیستید نروید و چشم و گوش و دل ، همه مسئولند و در مورد گمانتان بازخواست می شوند .

( اسری ، ۳۶ )