به سردی لبخند غروب...

عشق ، يعني لذت بردن از خوشبختي ديگران

دی 86
1 پست